Ontstaan en werking van de Stimulering Duurzame Energie (SDE)

In de periode van 2006 tot 2010 haalde Nederland gemiddeld zo’n 3,8% van alle verbruikte energie uit duurzame bronnen. In 2014 was dit gestegen naar 4,5%. De Europese doelstelling voor Nederland in 2020 betrof 14%, hetgeen ook is afgesproken in het Energieakkoord. Om dit te bereiken is er een subsidieregeling in het leven geroepen, de Stimulering Duurzame Energie (SDE).
De SDE-regeling ging in op 1 januari 2008 en was een reactie op de Ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP) van 2003.

Principe
De SDE geeft een vergoeding per opgewekte hoeveelheid elektriciteit. De producent bespaart energiekosten door de stroom direct te gebruiken, of krijgt een terugleververgoeding van de energieleverancier. Deze inkomsten zijn echter niet altijd voldoende om de investering in de duurzame energieproductie terug te verdienen. De SDE compenseert het verschil tussen deze inkomsten per kilowattuur (kWh) en de productiekosten per kWh. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 12 tot 15 jaar waarbij de subsidie jaarlijks wordt uitbetaald op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte duurzame energie.

Basisbedrag en correctiebedrag
De opwekker bespaart energiekosten door de stroom direct te gebruiken, kan soms salderen of krijgt een terugleververgoeding van de energieleverancier. Deze inkomsten zijn echter niet altijd voldoende om de investering in de duurzame energieproductie binnen een bepaalde termijn terug te verdienen. De SDE compenseert het verschil tussen deze inkomsten per kilowattuur (kWh) en de productiekosten per kWh.

Het subsidiebedrag compenseert de meerprijs voor de opwekking van duurzame energie en wordt jaarlijks vastgesteld op basis van twee bedragen: het basis- en het correctiebedrag.

  • Het basisbedrag is de gemiddelde kostprijs van een installatie uitgedrukt in €/kWh. Het basisbedrag wordt ieder jaar per productgroep door de overheid bepaald en toegewezen aan de eigenaar die een dergelijke installatie in hetzelfde jaar bouwt. Dit basisbedrag staat voor een aantal jaar vast (bijvoorbeeld 15 jaar bij zonnepanelen).
  • Het correctiebedrag is de gemiddelde elektriciteitsprijs van een jaar. Dit bedrag wordt ieder jaar door de overheid bepaald en zou gelijk moeten zijn aan de terugleververgoeding die de energieleverancier betaalt.
  • Het subsidiebedrag dat de investeerder in de duurzame opwekking krijgt per kWh is het toegewezen basisbedrag minus het correctiebedrag.

Theoretisch zou het subsidiebedrag plus de vergoeding van de energieleverancier gelijk moeten zijn aan het basisbedrag, welke weer gelijk is aan de prijs per kWh die de investeerder nodig heeft om de investering binnen een bepaalde tijd met een kleine winstmarge terug te verdienen.