Hoe borgt Solisplan de kwaliteit van een zonnestroomsysteem?

Hoe borgt Solisplan de kwaliteit van een zonnestroomsysteem?

Solisplan hanteert bij de installatie van zonnestroomsystemen de laatste kwaliteitsnormen die gelden voor inspectie van zonnestroominstallaties. Immers, optimale kwaliteit betekent optimale veiligheid en daarmee verkleint u een mogelijke downtime van uw systeem. Hiermee verhoogt u uw rendabiliteit. Scope-12 inspecties welke gebaseerd zijn op Technisch Document 18 zijn hier het belangrijkste voorbeeld van. Echter zeggen inspecties van de installatie alleen iets over de wijze en staat waarin het systeem is geïnstalleerd. Kwaliteit bij Solisplan gaat verder dan dat. De rendabiliteit van een installatie kan namelijk ook afhankelijk zijn de keuze voor materialen die vooraf wordt gemaakt. Daarom zijn wij bij de engineering van het systeem al bezig met het optimaliseren van de componenten waaruit het systeem wordt opgebouwd. Zo wordt u de opbrengst van uw zonnestroomsysteem zo hoog als mogelijk. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar in de snelgroeiende markt is het soms moeilijk om alle technische- en productontwikkelingen bij te houden. Daarom is kwaliteit van een zonnestroomsysteem bij Solisplan onder te verdelen in de volgende facetten.

Materiaal
Solisplan werkt alleen met Tier 1-producenten. Zonnepanelenmerken worden onderverdeeld in verschillende segmenten van kwaliteit; een ranking waarin Tier 1 de hoogste is en Tier 3 de laagste. Tier 1-producenten zijn gerenommeerde fabrikanten die de ervaring, kennis, researchcapaciteit en garantie in huis hebben om topmateriaal te leveren. Dit zorgt voor de hoogste betrouwbaarheid van deze zonnepanelen.

Met al onze leveranciers hebben wij uitgebreide contractafspraken met betrekking tot bijvoorbeeld het vermogen en garantie, om zo de kwaliteit te waarborgen. Maar ook aan de leveranciers van andere componenten stellen wij hoge eisen. Ook gaan we regelmatig met onze leveranciers naar China om de productlocaties te bezoeken.

Controle en inspectie
Al vroeg in de engineeringsfase betrekken we een onafhankelijke partij voor het toetsen van alle normeringen die bij de installatie komen kijken. Ook betrekken we inspecteurs al tijdens de bouwfase bij het project om eventuele aandachtspunten van het project tijdig af te stemmen. Zo weten we dat we achteraf niet voor verrassingen komen te staan. Ook worden de zonnepanelen door een onafhankelijke partij steekproefsgewijs getest. In deze test worden de panelen gecontroleerd op vermogensprestaties en worden thermografische foto’s gemaakt om onvolkomenheden of transportschade waar te kunnen nemen. Voor de definitieve oplevering van Solisplan aan de Opdrachtgever, wordt het project eerst door de uitvoerder aan de projectmanager opgeleverd. De projectmanager controleert dus al in een vroeg stadium of aan alle geldende kwaliteitsnormen is voldaan. Als de projectmanager heeft vastgesteld dat aan alle eisen is voldaan, vindt er indien gewenst een onafhankelijke keuring door een inspecteur plaats. Na de keuring wordt het project met de bijbehorende garantie- en inspectiecertificaten aan de Opdrachtgever overhandigd.

Onderhoudstermijn
Wij nemen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit die we leveren. Daarom hanteren wij na de oplevering van iedere installatie een onderhoudstermijn van 12 maanden. Dit betekent dat achteraf geconstateerde gebreken aan het systeem die te wijten zijn aan de installatie door ons worden verholpen. Daarnaast bieden we een gratis service om tijdens de gehele levensduur uw systeem gratis te kunnen monitoren!