Algemene voorwaarden Solisplan Group B.V. (Solisplan)

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvraag: de ingediende aanvraag van de Opdrachtgever tot aankoop van een of meer PV-installaties;
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Groep: een aansluiting in de meterkast waar de PV-installatie op aangesloten kan worden.
Koopprijs: de prijs die de producten, de kosten van installatie en ordervoorbereiding betreffen. Standaard wordt de Koopprijs uitgedrukt exclusief BTW.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf dan wel een andere wederpartij die aan Solisplan Group B.V. een opdracht als gedefinieerd onder “overeenkomst” heeft verstrekt. Indien de Opdrachtgever namens derden (een klant van de Opdrachtgever) een opdracht aan Solisplan Group B.V. verstrekt, dient Opdrachtgever namens deze derden onderstaande voorwaarden na te komen dan wel te zorgen dat deze nagekomen worden;
Object: de in Nederland gelegen onroerende zaak waarop, waarin of waaraan de PV-installatie wordt geïnstalleerd;
Omvormer: een transformator die de gelijkspanning van de zonnepanelen omvormt naar wisselspanning die geleverd kan worden aan het net;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Solisplan Group B.V. en Opdrachtgever, op grond waarvan door Solisplan Group B.V. ten behoeve van of in naam van de betreffende Opdrachtgever werkzaamheden worden verricht;
Product: de producten en diensten die Solisplan Group B.V. uit opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtgever levert;
PV-installatie: een systeem geschikt voor het opwekken van stroom, bestaande uit een stelsel van hoogwaardige fotovoltaïsche panelen, inclusief toebehoren als omvormer(s), bekabeling, elementen benodigd voor het goed functioneren en onderhoud, elementen om het project op het elektriciteitsnetwerk aan te sluiten en elementen voor bevestiging van de onderdelen, of een vooraf samengestelde hoeveelheid zonnepanelen met alle overige benodigde hardware om na installatie te kunnen gelden als het hiervoor omschreven systeem.
Reservering: het vrijblijvend aanvragen van een offerte voor 1 of meer
PV-installaties zoals aangeboden door Solisplan Group B.V.;
Solisplan Group B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Solisplan Group B.V., statutair gevestigd te Sint-Oedenrode, kantoorhoudende te (5491 DB) Sint-Oedenrode aan de Alfred Nobelstraat 3a, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

63024578, handelend onder de naam Solisplan Group B.V., hierna te noemen “Solisplan”.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassingen op alle uitingen, aanbiedingen, overeenkomsten en andere betrekkingen van/met Solisplan in verband met PV-installaties. De toepasselijkheid van andere (algemene) voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden is uitgesloten.

2.2          Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en treedt desnoods zonder tussenkomst van partijen voor de niet-afdwingbare bepaling een afdwingbare bepaling in de plaats die de strekking van de niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert.

2.3          De Overeenkomst is de volledige rechtsverhouding tussen Solisplan en de Opdrachtgever en bestaat uit de Aanvraag, deze Algemene Voorwaarden, de vastgelegde omvang van de PV-installatie en Koopprijs alsmede alle gegevens die de Opdrachtgever bij de Aanvraag of anderszins ten behoeve van levering en installatie van de PV-installatie aan Solisplan beschikbaar stelt. Afwijkingen van de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij door Solisplan schriftelijk zijn aanvaard.

2.4          De Opdrachtgever is niet bevoegd om zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan of te bezwaren ten gunste van een derde. Solisplan is bevoegd om in het kader van overdracht van haar onderneming haar rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst over te dragen aan een derde. De Opdrachtgever verleent hiertoe bij voorbaat onherroepelijk toestemming dan wel medewerking. Solisplan is voorts bevoegd haar verplichtingen onder de Overeenkomst door een andere partij te doen uitvoeren, maar blijft jegens de Opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.

3. Verplichtingen van de Opdrachtgever

3.1          De Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Solisplan de PV-installatie op maat tot stand brengt overeenkomstig de specificaties die de Opdrachtgever verstrekt en dat de PV-installatie goed kan functioneren indien deze specificaties correct zijn. De Opdrachtgever verklaart en staat in voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die hij als onderdeel van de Aanvraag of op andere wijze ten behoeve van de Overeenkomst aan Solisplan verstrekt. Alle gevolgen van onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komen voor rekening van de Opdrachtgever.

3.2          Indien de Opdrachtgever geen informatie heeft verstrekt dan wel niet kan verstrekken staat het Solisplan vrij om naar eigen inzicht de gegevens te verzamelen die nodig zijn; Solisplan kan niet garanderen al de benodigde informatie te hebben ontvangen dan wel te vergaren. Het staat Solisplan dan ook vrij om, indien zij het noodzakelijk acht, aanpassingen in haar werkzaamheden en/of producten te doen die noodzakelijk zijn voor de aansluiting en/of bouw van de PV-installatie en deze werkzaamheden en/of producten in rekening te brengen als meerkosten zonder dat deze in de aanbieding dan wel overeenkomst zijn opgenomen.

3.3          De Opdrachtgever verklaart en staat ervoor in dat hij als (appartements-)eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker, huurder of krachtens welke andere titel dan ook gerechtigd is tot het doen aanbrengen van de PV-installatie op of aan het Object en dat hij alle daarvoor benodigde toestemmingen en vergunningen onherroepelijk heeft verkregen.

3.4          De Opdrachtgever verklaart en staat ervoor in dat het dak van het Object bestand is tegen een belasting van ten minste 25 kg/m², of indien sprake is van een constructieberekening de belasting overeenkomst met de ballastberekening van de PV-installatie uit deze constructieberekening, het dak bereikbaar en begaanbaar is, de elektrische installatie in het Object voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit en de krachtens dat besluit toepasselijke normen (waaronder NEN 1010 en NEN 3140) zoals die luiden op de dag van de Aanvraag en het Object ook overigens in alle opzichten geschikt Solisplan voor het aanbrengen van de PV-installatie. Een door Solisplan uitgevoerde schouw van het Object ontslaat de Opdrachtgever niet van deze verplichting. Zo nodig dient de Opdrachtgever op eigen kosten onderzoek te laten doen naar de geschiktheid van het Object.

3.5          Solisplan zal iedere Aanvraag beoordelen en Solisplan is bevoegd om een Aanvraag zonder opgave van redenen te weigeren, ongeacht of de Opdrachtgever onderzoek heeft gedaan of laten doen naar de geschiktheid van het Object en ongeacht de uitkomst daarvan. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien zij door Solisplan schriftelijk is bevestigd.

3.6          Indien de Opdrachtgever na deze bevestiging nadere informatie verstrekt die aanleiding geeft tot wijziging van de PV-installatie, dan wel de installatiemethode op de dag van plaatsing toch anders dient te zijn dan voorzien, is Solisplan gerechtigd om extra kosten als gevolg daarvan aan de Opdrachtgever in rekening te brengen dan wel de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien de plaatsing niet verantwoord uitgevoerd kan worden dan wel tot (te grote) schades zou kunnen leiden.

3.7          De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Solisplan tijdig kan beschikken over de gedeelten van het gebouw of het terrein waaraan het werk zal worden uitgevoerd. Als Solisplan bij het plannen van de installatiedatum heeft medegedeeld dat het voor de uitvoering van het werk noodzakelijk is dat de woning/gebouw of het terrein geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd, zorgt de Opdrachtgever tijdig voor deze ontruiming.

3.8          De Opdrachtgever dient op de dag van installatie voldoende dakpannen ter beschikking te stellen indien het betreffende dak dakpannen bevat.

3.9          De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen ten behoeve van het plaatsen van de PV-installatie.

3.10       De Opdrachtgever zal aan Solisplan, haar ondergeschikten en haar (onder)aannemers alle schade vergoeden van welke aard ook als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de in dit artikel genoemde verklaringen en als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van de koper.

4. Koop

4.1          Solisplan verkoopt de tot de PV-installatie behorende zaken en materialen aan de Opdrachtgever. Solisplan is bevoegd om van de Overeenkomst afwijkende zaken te leveren, mits deze zaken gelijkwaardig zijn en ertoe leiden dat de PV-installatie beantwoordt aan de Overeenkomst.

4.2          De in de Overeenkomst genoemde Koopprijs is inclusief bezorging en installatie. Solisplan is bevoegd om tot de dag van installatie de Koopprijs te verhogen indien gewijzigde marktomstandigheden, inkoopprijzen en dergelijke daartoe aanleiding geven. De Opdrachtgever is in dat geval bevoegd de Overeenkomst te ontbinden binnen 5 werkdagen.

4.3          Levering van alle tot de PV-installatie behorende roerende zaken vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Als gevolg daarvan gaat de eigendom van deze roerende zaken niet over op de Opdrachtgever zolang hij niet volledig aan al zijn (betalings-) verplichtingen jegens Solisplan uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.

4.4          Zodra en zolang de Opdrachtgever in verzuim is met zijn verplichtingen jegens Solisplan en de eigendom van de tot de PV-installatie behorende roerende zaken nog niet op de Opdrachtgever is overgegaan, is de Opdrachtgever verplicht om te gedogen dat Solisplan de PV-installatie doet ontmantelen. De Opdrachtgever is verplicht om daartoe tijdens kantooruren toegang te verlenen tot het Object. Alle met ontmanteling gemoeide kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

4.5          Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Solisplan daaraan niet gebonden. De opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Solisplan anders aangeeft.

4.6          Een samengestelde prijsopgave verplicht Solisplan niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4.7          De in enige offerte dan wel overeenkomst opgegeven en aangegeven productie van de PV-installatie zijn puur indicatief. Solisplan berekent de mogelijke productie met grote zorg, maar aanvaart in geen enkel geval een aansprakelijkheid voor de in de realiteit te veel of te weinig geproduceerde elektriciteit.

4.8          Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.9          Solisplan zal de Opdrachtgever te allen tijde proberen in te lichten over vertragingen die optreden in de levering van de PV-installatie. Iedere termijn van aflevering, installatie of enige andere aan een door Solisplan te verrichten prestatie verbonden termijn is indicatief en onder voorbehoud. Solisplan is nimmer gehouden eerder dan zulk een indicatieve termijn te presteren.

4.10       Het enkele overschrijden door Solisplan van een termijn levert in geen geval een tekortkoming op en Solisplan komt daardoor in geen geval in verzuim. Kosten of schade dan wel gemiste besparing die de Opdrachtgever meent te hebben door het overschrijden dan wel verschuiven van een termijn is in geen enkel geval toe te rekenen aan Solisplan.

4.11       Aangezien de PV-installatie op specificatie van de Opdrachtgever tot stand moet worden gebracht, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst niet ontbinden op de wijze bedoeld in artikel 7:46d lid 1 BW (koop op afstand) en is toepassing van artikel 7:46f lid 1 BW uitgesloten.

5. Installatie

5.1          De aanvaardde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting, tenzij uitdrukkelijk tussen beide partijen anders is overeengekomen. Solisplan zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2          Solisplan zal de PV-installatie aanbrengen in, aan of op het Object en het werkend aan de Opdrachtgever opleveren. Bij oplevering zal Solisplan de Opdrachtgever de werking en het noodzakelijk onderhoud van de PV-installatie uiteenzetten en de erbij behorende documentatie direct dan wel later (digitaal) overhandigen. De PV-installatie komt voor risico van de Opdrachtgever vanaf de oplevering.

5.3          Solisplan zal de Opdrachtgever benaderen om een afspraak voor installatie te maken en deze afspraak bevestigen. De Opdrachtgever is tot 15 werkdagen vóór de afgesproken datum van installatie bevoegd de afspraak zonder kosten te verzetten. Bij wijziging of annulering van een afspraak later dan 15 werkdagen maar meer dan 5 werkdagen vóór de afgesproken datum van installatie is de Opdrachtgever een direct opeisbare vergoeding van € 250 verschuldigd aan Solisplan en bij wijziging of annulering minder dan 3 werkdagen vóór de datum van installatie een direct opeisbare vergoeding van € 500.

5.4          De Opdrachtgever is verplicht om Solisplan of haar onderaannemers alle toegang te verlenen tot het Object die benodigd is om de PV-installatie te installeren. De gehanteerde werktijden voor het tot stand brengen van de PV-installatie op locatie zijn van 07.00 uur tot 19.00 uur. De Opdrachtgever is verplicht om gedurende deze periode toegang te verlenen tot het Object, tenzij uiterlijk 10 werkdagen vóór de afgesproken datum van installatie schriftelijk anders is overeengekomen.

5.5          Indien de PV-installatie niet geïnstalleerd kan worden als gevolg van het door de Opdrachtgever niet tijdig of niet voldoende verlenen van toegang of als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, is de Opdrachtgever aan Solisplan een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van € 500, onverminderd het recht van Solisplan op volledige vergoeding van alle daardoor veroorzaakte kosten.

5.6          De Opdrachtgever is akkoord met het feit dat Solisplan een steiger, hoogwerker of ladder plaatst op het perceel van de Opdrachtgever waar Solisplan dit nodig acht in verband met het veilig betreden van het dak. De Opdrachtgever is er mee bekend en stemt hiermee in dat hierdoor de tuin of oprit kan beschadigen.

5.7          De Opdrachtgever is ermee bekend en akkoord dat tijdens de installatie van het systeem de makkelijkst beschikbare route van de meterkast naar de omvormer wordt gekozen voor het plaatsen van de bekabeling. Dit kan betekenen dat vanuit de meterkast een kabel afgewerkt d.m.v. PVC opbouw in het zicht wordt aangebracht. Indien de Opdrachtgever een alternatieve route van deze bekabeling wenst en dit tot meerkosten zou leiden, dient zij deze meerkosten aan Solisplan te voldoen.

5.8          De Opdrachtgever stemt er mee in dat, indien noodzakelijk, er een extra groep in de meterkast geplaatst mag worden. Indien de meterkast niet voldoende ruimte heeft hiervoor en er meerkosten hierdoor ontstaan, zullen deze door de Opdrachtgever aan Solisplan als meerkosten vergoed worden.

5.9          De Opdrachtgever stemt er mee in dat er een omvormer in/aan het object geplaatst wordt en is er mee bekend dat een dergelijke omvormer een zoemend geluid kan maken vanwege de koelventilator(en) in de omvormer.

5.10        De Opdrachtgever is er mee bekend en stemt ermee in dat, indien omstandigheden, waaronder weersomstandigheden, het niet toelaten om (het dak van) het Object veilig te betreden, Solisplan gerechtigd is om haar werkzaamheden per direct te beëindigen en/of uit te stellen naar een moment dat (het dak van) het Object veilig betreden kan worden. Solisplan is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele kosten, schade of gemiste besparing die als gevolg van deze omstandigheden zijn ontstaan.

5.11       De Opdrachtgever is er mee bekend dat Solisplan geen risico en kosten aanvaardt die een wezenlijke belemmering of bemoeilijking vormen voor de uitvoering van de Opdracht. Hierbij valt onder andere te denken aan aanwezige asbest, onjuiste elektrische aansluitingen in het gebouw, en dergelijke.

5.12       Solisplan zal zich bij installatie gedragen als een goed opdrachtnemer en zich te allen tijde houden aan voor installatie toepasselijke regels zoals die luiden op de dag van de Aanvraag.

6. Uitsluitingen

6.1          De volgende situaties worden uitgesloten van een overeenkomst tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een object waarbij:

  1. het object niet een hoofdzekering bevat;
  2. het object een asbesthoudend, golfplaten, leien, stalen, zinken, koperen, PVC of rieten dak bevat;
  3. het dak van het object niet op redelijkerwijs betreden kan worden.

7. Betaling

7.1         Kosten van eventueel meerwerk dat op de dag van levering en plaatsing noodzakelijk is zijn niet inbegrepen en worden aan de finale Koopprijs toegevoegd. De prijs die Opdrachtgever moet betalen kan na het tot stand komen van de overeenkomst niet meer worden gewijzigd, behoudens onvoorziene omstandigheden, meerwerk en/of meer levering en in geval van wettelijke wijzigingen.

7.2         Solisplan zal de Opdrachtgever een factuur toesturen voor de Koopprijs. Gelet op het feit dat Solisplan de PV-installatie tot stand moet brengen alvorens zij het aan de Opdrachtgever kan leveren, zal Solisplan verlangen dat de Opdrachtgever een door Solisplan te bepalen gedeelte van de Koopprijs vooruitbetaalt. Indien het vooruit te betalen bedrag van de Koopprijs tenminste 1 werkdag vóór aanvang van de installatie niet of niet volledig is ontvangen, is Solisplan niet gehouden met het tot stand brengen van de PV-installatie aan te vangen en gerechtigd om de installatiedatum op te schorten.

7.3         De Opdrachtgever dient alle betalingen uiterlijk te hebben voldaan op de uiterste betaaldatum of –data zoals die op de factuur is of zijn vermeld. Door niet-tijdige betaling komt de Opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor ingebrekestelling van Solisplan is vereist. Zodra en zolang de Opdrachtgever in verzuim is, is hij over de openstaande bedragen de wettelijke rente verschuldigd alsmede € 250 administratiekosten.

7.4          Na aanvaarding door de Opdrachtgever van de installatie heeft de Opdrachtgever geen enkel recht betalingen op te houden. Indien de Opdrachtgever na aanvaarding van de installatie van mening is dat de PV-installatie niet correct is opgeleverd zal dit door Solisplan als garantie geval beoordeeld worden. Het achterhouden van betalingen na acceptatie van de installatie zal als het niet nakomen van verplichten worden beoordeeld conform artikel 7.3.

7.5         Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

7.6         Indien Solisplan hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking.

7.7         De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.

8. Beëindiging

8.1         Solisplan is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de Opdrachtgever failliet is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd, ten aanzien van hem surseance van betaling is aangevraagd, op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is, hij een akkoord met zijn schuldeisers heeft voorgesteld of getroffen, hij de gerechtigdheid als bedoeld in artikel 3.3 verliest of indien de PV-installatie om welke reden dan ook niet kan worden geïnstalleerd.

8.2         Indien de Overeenkomst eindigt nadat Solisplan van de Opdrachtgever een vooruitbetaling heeft ontvangen, zal Solisplan het vooruitbetaalde bedrag verminderd met hetgeen de Opdrachtgever aan Solisplan verschuldigd is binnen 30 dagen terugstorten op een door de Opdrachtgever aan te wijzen rekening bij een in Nederland gevestigde bank.

9. Persoonsgegevens

9.1          Solisplan zal slechts persoonsgegevens van de Opdrachtgever verzamelen, bewerken of doen bewerken voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Ten aanzien van zulke bewerking geldt Solisplan als verantwoordelijke. De Opdrachtgever verleent Solisplan onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om persoonsgegevens door te geven aan haar onderaannemers voor zover dat voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.

10. Garantie en aansprakelijkheid

10.1       Solisplan is niet aansprakelijk voor minimale afwijkingen van (delen van) de PV-installatie ten opzichte van in haar marketinguitingen getoonde afbeeldingen en vermelde eigenschappen. Hieronder worden ook (minimale) kleurverschillen tussen de geplaatste zonnepanelen verstaan. Behoudens voor zover uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders volgt uit de Overeenkomst, zijn alle vermelde en opgegeven prestaties van de PV-installatie indicatieve richtwaarden en kan de Opdrachtgever aan afwijking daarvan geen rechten ontlenen.

10.2       Solisplan is niet aansprakelijk voor de kosten, schade of gemiste besparing die zijn ontstaan doordat Solisplan, in haar rol als hoofdaannemer dan wel onderaannemer, mede veroorzaakt door haar afhankelijkheid van derden partijen bij de installatie, niet op de afgesproken opleverdatum de PV-installatie op heeft kunnen leveren. Eventuele bepalingen in overeenkomsten of algemene voorwaarden van de hoofdaannemer omtrent boetes, schade of kortingen kunnen nimmer op Solisplan worden verhaald.

10.3       Garantie op enig geleverd product dan wel dienst is pas van kracht indien de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen voldaan heeft.

10.4       Behoudens eventuele verdergaande aansprakelijkheid krachtens de wet en behoudens schade die te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van statutaire bestuurders van Solisplan, bedraagt de aansprakelijkheid van Solisplan in geen geval meer dan de uitkering van haar aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met een eventueel eigen risico van die verzekering. Keert de verzekering om welke reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid van Solisplan beperkt tot de Koopprijs. Artikel 6:257 BW is van overeenkomstige toepassing op niet-ondergeschikte hulppersonen.

10.5       Op alle producten en diensten geldt een garantietermijn van twaalf maanden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte.

10.6       Solisplan is nimmer aansprakelijk voor schade aan dakpannen.

11. Geschillen

11.1       Indien de Opdrachtgever een vraag of klacht heeft over de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst dient hij deze eerst aan Solisplan voor te leggen. Indien een klacht niet naar tevredenheid van beide partijen is opgelost kan het resterende geschil zowel door de Opdrachtgever als door Solisplan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Energie of aan de bevoegde rechter in Nederland. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan Solisplan is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te zijn gemaakt.

11.2       Wanneer Solisplan een geschil behandeld wil zien, stelt zij de Opdrachtgever schriftelijk voor het geschil te laten behandelen door de Geschillencommissie. Solisplan kondigt daarbij aan dat zij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter als de Opdrachtgever niet binnen drie weken schriftelijk laat weten in te stemmen met behandeling van het geschil door de Geschillencommissie. Indien Solisplan, in het geval de Opdrachtgever het verzoek heeft afgewezen of niet binnen de termijn van twee weken heeft geantwoord, het geschil niet binnen twee maanden aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter, kan de Opdrachtgever het geschil alsnog voor behandeling voorleggen aan de Geschillencommissie.

11.3       De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het Reglement Geschillencommissie Energie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is de indiener van de klacht een vergoeding aan de Geschillencommissie verschuldigd.

11.4       Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Verdrag inzake de Koop van roerende Zaken (1980) is uitgesloten.